ديروز در ميان خيل انبوه طرفدارهای مهدی، رفتيم به استقبالشون. اولش قرار شد که مهدی رو تحويل نگيريم اما نمی دونم چی شد که تحويلش گرفتيم. خلاصه بعد از يک سال يکی رو ديديم که قاشق و چنگالشو بر عکس می گيره. در چند مورد هم با سخنان گهربارش ما رو به فيض رسوند که شايد تو پستای بعدی بنويسم.

/ 0 نظر / 2 بازدید