ديشب کلی تمرين نوشتم. امروز صبح که از خواب پا شدم و تمرينامو نگاه کردم، ديدم که نصفشو فارسی نوشتم 17.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید