چند تا عکس از ويکتوريا:

کشتيی که باهاش رفتيم:

يکی از جزيره های وسط راه:

پارلمان BC:

خرگوشهای دانشگاه ويکتوريا (خرگوش سفيد هم داشت)

دانشگاه ويکتوريا:

دانشگاه ويکتوريا:

- عکس زير رو هم آخر پرزنتيشنم گذاشته بودم. اما نميدونم چرا وقتی اينو نشون دادم همه خنديدن. ضربدر قرمز جای لبمون تو دانشگاه رو نشون ميده:

- يه چيزی هم که يادم رفت بنويسم اين بود که يه يارويی بود توی کنفرانس که لهجه ی اصفهانی داشت. ايرانی هم نبود، نمی دونم از کجا اين لهجه رو پيدا کرده بود. خلاصه خيلی باحال بود وقتی حرف ميزد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
Maryam

ببين احتمالا يارو اسکاتلندی بوده. اون زنه(کاناداییه ) که خواهر ما رو شوهر داد هم لحجه اصفهانی داشت.