تا حالا فکر می کردم که هيچ کس به اندازه من ميلاشو چک نمی کنه. اه، اين استاده شورشو در آورده. تا حالا نشده که بهش ميل بزنم، refresh کنم و جواب ميلم نيومده باشه. حسابی پوزم خورده.

راستی اينقدر سوال نکنيد. من يه خورده کار داشتم، بليط راگبيمو دادم به يکی ديگه و خودم نرفتم. البته هنوز از نتيجه خبر ندارم ولی حتی اگر باخته باشيم هم چيزی از ارزشهای بچه های ما کم نميشه.

/ 0 نظر / 2 بازدید