امشب تو خوابگاه پيتزای مجانی می دادن. رفتم پايين و همه اومده بودن. اين دختر چينی ها همچين می لمبوندن مثل دختر ايرانيها. بعدش قرار شد با چند تا از بچه ها يکشنبه بريم کله پاچه15.gif و حليم بخوريم. يکی از دختر کاناديی ها اومد گفت کجا می خواين برين براش توضيح داديم که ايرانيها کله و پای گوسفندو می پزن و ميخورن. فکر کنم يه ذره بيشتر ادامه می داديم بالا مياورد. حالا قراره يه پسر کاناداييه باهامون بياد ببينيم اون می تونه بخوره يا نه.

/ 0 نظر / 2 بازدید