داشتم از خريد بر می گشتم، اومدم سوار Skytrain بشم يه يارو خفنه که هيکلش ۶ برابر من بود، همزمان داشت از يک طرف ديگه پياده می شد. تا منو ديد کلی سلام و احوالپرسی کرد. به قيافش نمی خورد که مست باشه. فکر کنم اون خفن قبليه رو که سوسک کردم و رفتم تو صف جلوش ايستادم، ديگه بقيشون حساب می برن.

/ 0 نظر / 16 بازدید