چی کار کنيم داداش، خفنيم ديگه. چه ميشه کرد. مهران رو زود آوردم خونه که دچار شوک روحی نشه. اولش که از ايستگاه skytrain پياده شديم، نمی دونستيم کجا بايد بريم. دو سه نفر ديديم هيکل خفن ( يه چيزی تو مايه های من و مهران) رفتيم ازشون پرسيديم راگبی می رين، گفتن آره. پرسيدن که player هستين گفتيم که اين دفعرو استثنا اومديم نگاه کنيم. خلاصه، UBC اول ۳-۰ جلو افتاد ولی تا اونجايی که ما بوديم ۲۲-۳ به نفع SFU بود. rule ها رو اول خوب نمی دونستيم. اما بين دو نيمه از يکی پرسيديم.اول نيمه دوم، ۱۲ امتياز پشت سرهم SFU آورد که خيلی حال داد. هوا مه بود و نمی تونستيم تو quarter چهارم چيزی ببينيم. خيلی حال داد. مدتها بود اينقدر حال نکرده بودم. عکساشم بعدا با توضيحات کامل براتون می فرستم. آخرشم اينکه خفنيم ديگه. نفس کش....

/ 2 نظر / 16 بازدید
مونا

ااا.. ياد Quidich افتادم...

nicosk

يوووووبيييي‌سييی سوووووسک می‌کنيييييم (ما نه مريمينا) ...