تا حالا سه چهار شبه که خواب می بينم که برگشتم و يادم رفته Return Visa بگيرم و کلی توی خواب احساس بدی دارم.

فکر کنم بايد زودتر Citizen بشم تا از اين خوابا نبينم 04.gif.

/ 0 نظر / 2 بازدید