پست های ارسال شده در تیر سال 1384

- امروز يه جلسه داشتم با حضور سوپروايزر عظمی و سوپروايزر صغری. خوشبختانه يکی از سوپروايزر ها شروع کرد به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید