پست های ارسال شده در آدر سال 1385

- امروز رفتم آخرین چلوکباب قبل از مسافرت رو خوردم که توی مسافرت از بی چلوکبابی تلف نشم. دیگه با صاحب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
- چند روزیه که احساس مهران بودن می کنم. تا می رسم به چهارراه چراغ عابر پیاده سبز میشه. به محض اینکه می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید
- امروز محکم خوردم به استادم و پنج متر پرت شدم و با تمام وجود m1v1=m2v2  m2>>m1  رو احساس کردم. - مشکلی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.