هر گونه ارتباط با عوامل آتيشسوزی ديشب رو تکذيب می کنم. درسته که هيجان دلم می خواست ولی من کاره ای نبودم. تازه هيجانش کم بود. اگر مثلا يک طبقه کلا آتيش می گرفت(البته غير از طبقه من) حال می داد.

/ 0 نظر / 14 بازدید