ديروز رفتم Soft ball ديدم. جالب بود.

امروز با يکی از بچه های ايرانی ايستاده بوديم. يه پسر چينيه اومد يه سوالی راجع به درس پرسيد. اون پسر ايرانيه هم شروع کرد براش توضيح دادن. وسطش نمی دونم چی شد پسره چند کلمشو فارسی گفت. بنده خدا چينيه هم فکر کرد که مشکل از انگليسی خودشه که نمی فهمه اين يارو چی می گه.

/ 0 نظر / 17 بازدید