امروز Reunion Partye Orientatione خوابگاه بود. کلی خوش گذشت. البته من همچنان با زبون undergard های اينجا مشکل دارم. اگر زبونشونو می فهميدم بيشتر خوش می گذشت. شب هم  يکی از undergrad ها که ماشين داشت رسوندم در خوابگاه.

اينجا رسمشون اينه که به گارسونها حتما بايد انعام داد و يکی از مواردی که روز اول يکی از بچه های اينجا بهم ياد داد اين بود که می گفت هر وقت رفتی رستوران حتما انعام بده. البته می تونی ندی ولی انعام ندادن مثل اينه که بری وسط رستوران باد در کنی. خلاصه اينکه من امشب يادم رفت انعام بدم.

/ 0 نظر / 2 بازدید